Grondstoffen

Veel grondstoffen worden schaarser en duurder. Tegelijkertijd raken veel nuttige grondstoffen verloren aan het einde van de gebruiksduur van producten (verbranding, niet her-winbaar door ontwerp). Het thema grondstoffenbehoud wint de laatste jaren aan terrein en de (beleidsmatige) aandacht voor circulaire economie en VANG (van Afval naar Grondstof) groeit. DuurzaamDoor introduceerde in 2013 het concept ‘Afvalloze regio’.

Afvalloze regio

Is het mogelijk om (economische) waarde langer in een gebied te houden, te werken aan het sluiten van kringlopen, en daarbij te vertrekken vanuit wat de mensen in de regio zinvol achten? Dit concept waarin een grondstoffenstroom, een gebied en mensen samen komen noemen we ‘de afvalloze regio’. De ‘doeners’ in het gebied leren, ontwerpen en werken met elkaar samen aan behoud van de waarde van grondstoffen.

Groot en klein

Met de regio als startpunt is grondstoffenbehoud een breed begrip (groene stromen, reductie huisvuil, benutting kunststoffen, etc). Het lijkt soms van een andere orde dan het mondiale grondstoffenbehoud waar de grote bedrijven afhankelijk van zijn voor de continuïteit van hun productieproces en voorzieningszekerheid (schaarse materialen, ertsen uit mijnbouw etc). Lijkt. Want groot en klein hebben elkaar nodig om kringlopen te sluiten. Naast technologische ontwikkelingen zijn sociale innovaties en processen onmisbaar om tot inspanningen en oplossingen te komen. DuurzaamDoor is betrokken bij een aantal pilots in de regio. DuurzaamDoor organiseert gezamenlijke, landelijke bijeenkomsten om van en met elkaar te leren en waar mogelijk grote en kleine initiatieven op elkaar te betrekken.

Landelijk leren

DuurzaamDoor organiseert dat de pilots onderling van elkaar kunnen leren en gezamenlijk ontdekken wat er nodig is om tot een regionale verwaarding van grondstoffen te komen. De leerervaringen tot nu toe, zijn al vertaald in een publicatie PDF icon 2015 PubliekDenken Bouwen aan regionale netwerken.pdf.

In de komende periode wordt gewerkt aan het organiseren van relevante werk- en leerervaringen die nodig zijn om kansen voor grondstoffen-coöperatie(s), gebiedscoöperatie en de mogelijkheden voor het vast houden van waarden in een regio verder te vergroten. Hier worden ook voorbeelden ingebracht waarin een ‘community to business’ als werkmodel kan bijdragen.

Afval als verdienmodel

Hoe maak je als buurtcommunity of sociale onderneming in de wijk van inzameling, recycling en/of verwerking van afval een verdienmodel? Die vraag stond centraal op 12 mei tijdens de Business2Community-afval-match. 8 maatschappelijke initiatieven (community’s) ontmoetten afvalbedrijven en andere organisaties. Samen gingen ze op zoek naar nieuwe businesskansen.

KrachtinNL selecteerde de initiatieven door interviews en analyse. Zij begrijpen dat er naast business2business en business2consumer nu ook business2community ontstaat als nieuwe manier van zaken doen. GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling) blijft gemeenten uitnodigen die daar een rol in hebben.