Maatschappelijke afvalinitiatieven in beeld

Vooral stedelijke gebieden kennen veel (innovatieve) maatschappelijke afvalinitiatieven. Wanneer NME centra, gemeenten of afvalinzamelaars deze initiatieven ondersteunen kunnen deze groeien. Ze inspireren ook andere bewoners. Veel initiatieven binnen een gemeente zijn niet van elkaar op de hoogte. NME centra kunnen een rol spelen door deze initiatieven te verbinden. Daarnaast door kennis te delen over afvalbeheer.

Bruno Lauteslager is student van Van Hall Larenstein. Hij onderzocht in 2016 in opdracht van GDO maatschappelijke afvalinitiatieven en de betrokkenheid van NME centra.

Meer in de stad

In Amsterdam, Arnhem, Amstelland-Meerlanden, en Rivierenland zijn 73 initiatieven waaronder het merendeel repaircafés. Ook zijn daar initiatieven voor compostverwerking en activiteiten rond onderhoud en tweedehands artikelen. Grote stedelijke, dichtbevolkte gebieden, kennen de meeste (innovatieve) afvalinitiatieven. Hoe verder van het centrum af, hoe minder van deze initiatieven te vinden zijn. Plattelandsgebieden gebieden kennen erg weinig initiatieven op kleine schaal. Daar zijn wel erg veel initiatieven die zich richten op een grotere plaatje (zoals bedrijfsniveau).

Lokale afvalwetgeving

Lokale afvalwetgeving zorgt voor grote verschillen tussen initiatieven in grootstedelijke en plattelandsgebieden. Daar waar de lokale overheid zich niet focust ontstaat ruimte voor particulier initiatief. Soms is gescheiden afvalinzameling zo goed geregeld dat er geen reden is om in actie te komen. Bijvoorbeeld doordat men 'omgekeerd inzamelt'. Daarnaast is er soms een monopoly op het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Daarom komen er geen initiatieven van de grond.

Kortom: initiatieven spelen in op gaten in het afvalbeheer. Een effectieve communicatie en effectieve aanpak van afvalinzameling vermindert het gevoel van noodzaak om te hervormen. Lees het onderzoeksrapport van Bruno Lauteslager.