Nieuwe impuls voor maatschappelijk initiatief in Amsterdam


Amsterdam kent veel betrokken bewoners die hun buurt en medebewoners op hun duimpje kennen. Ze hebben opvattingen over hoe de dingen beter kunnen. Maatschappelijke en culturele vraagstukken worden steeds vaker door deze burgers zelf aangepakt, bottom- up.

Amsterdammers die zich inzetten voor de stad en haar bewoners krijgen brede ondersteuning. Mensen Maken Amsterdam en de maatschappelijke beurs MAEX gaan bewoners, organisaties en sociaal ondernemers helpen om ideeën voor de wijk of stad te verwezenlijken. Ze krijgen een financiële ipuls van fondsen, bedrijven en gemeente Amsterdam. Een online platform wordt gelanceerd en er komen buurtfondsen voor Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Door samen te komen organiseren mensen zich voor meer groen, veiligheid, cultuur of saamhorigheid in hun buurt. Lokale initiatieven als deze kunnen veel betekenen voor bijvoorbeeld werkgelegenheid, gezondheid en integratie van Amsterdammers en nieuwkomers.

Impuls voor ‘sector van onderop’

Aan enthousiasme ontbreekt het bij ondernemende Amsterdammers niet, maar voor maatschappelijke projecten zijn ook geld, mensen, spullen en expertise nodig. Met de nieuwe samenwerking tussen Mensen Maken Amsterdam, MAEX, vermogensfondsen en gemeente Amsterdam wordt het straks veel makkelijker om projecten van betekenis voor de stad te realiseren. Laagdrempelige financiering, duidelijk inzicht in vraag & aan- bod, en directe uitwisseling tussen initiatieven en bedrijven, fondsen en overheid moeten hieraan bijdragen.

Mensen Maken Amsterdam: De bewoner bepaalt

Met de oprichting van Fonds voor Oost in 2014 werd de eerste stap gezet voor de bot- tom-up financiering van buurtprojecten, door het Amsterdams Fonds voor de Kunst, het Prins Bernhard Cultuurfonds en Ymere. Bewoners kiezen hier zelf waar de budgetten terecht komen. Inkomsten komen uit donaties van buren en ondernemers en van bijdra- gen van fondsen en bedrijven. Zo is de impact en de betrokkenheid in de buurt maxi- maal, en wordt de kloof tussen burger en bestuur een stukje kleiner. Met meer dan 100 gerealiseerde projecten in Oost volgt nu de uitbreiding naar Noord, Nieuw-West en Zuidoost, onder de noemer Mensen Maken Amsterdam.

MAEX: Impact monitoren en versterken

Met de groei aan burgerinitiatieven en sociale ondernemingen wordt het steeds belang- rijker om de impact van de activiteiten meetbaar te maken. Welke projecten zijn er eigen- lijk in de stad? Hoeveel tijd wordt daar (vrijwillig) in geïnvesteerd? En hoeveel mensen profiteren van het resultaat? MAEX brengt dit in kaart op het online platform. Hier kun- nen initiatiefnemers ook meteen aangeven waar ze behoefte aan hebben, om zo gekop- peld te worden aan partijen die hen kunnen helpen bij het realiseren van de plannen. Naast het landelijke platform hebben Den Haag, Rotterdam en Utrecht en nu ook Am- sterdam een eigen ‘MAEX’, de maatschappelijke beurs die de samenwerking tussen alle lokale partners faciliteert.

Lancering

Met het succes in Oost en de komst van het MAEX platform scharen gemeente Amster- dam en een tiental vermogensfondsen zich met financiële steun achter de nieuwe im- puls. Ook West, Centrum en Zuid kunnen op termijn rekenen op hun eigen buurtfonds. Op 26 april is de samenwerking officieel gelanceerd in het Compagnietheater.