Lisdodde-veld

Ontwikkeling lisdodde gaat niet over rozen

07-10-2019 - 12:10

Main content

Op verschillende plekken in de veenweiden wordt ervaring opgedaan met de teelt van lisdodden. Dit wordt bijvoorbeeld toegepast op plekken in de veenweiden waar de bodemdaling moet stoppen. Voor de melkveehouderij kan de teelt van de lisdodde een goed alternatief zijn, maar dan moet er ook wel voldoende vraag zijn naar de lisdodde. Ook is het op gang brengen van de keten van teelt tot toepassing lastig.

Bouwmateriaal

De lisdodde biedt ook een prima basis voor isolatiemateriaal in de bouwsector. Maar certificatie hiervoor is er nog niet, evenals bedrijfsmatige teelt. Er is zowel geen aanbod als geen vraag. De keten is nog niet georganiseerd. Hoe krijg je dat wel op gang? En hoe kun je de verbinding leggen met een duurzame samenleving en circulaire economie?

Samenwerking 5 partijen

In Krimpenerwaard slaan 5 partijen de handen ineen om ervaring op te doen met een praktijktoepassing van lisdodde als biobased grondstof in een concreet bouwproject, bijvoorbeeld als isolatiemateriaal.
De 5 partijen zijn:

  • Gemeente Krimpenerwaard (opgaven rond bodemdaling, klimaat en landbouw)
  • Woningcorporatie Qua Wonen (gericht op goede, gezonde huisvesting voor burgers in de Krimpenerwaard die zelf moeilijk kunnen slagen op de woningmarkt)
  • Provincie Zuid-Holland (Nationaal Kennisprogramma bodemdaling, natte teelten, klimaat)
  • Duurzaam Door (het stimuleren van samenwerken en het leren van elkaars ervaringen)
  • ORG-ID (adviesbureau gericht op complexe opgaven rond het maatschappelijk belang, met name in de fysieke leefomgeving en duurzame economie).

De 5 partijen vormen een ‘initieel opgaveteam’ dat met elkaar en met anderen aan de slag gaat om, aan de hand van een concrete praktijkcase, een plan van aanpak te maken voor een ketenontwikkeling voor de lisdodde als biobased bouwgrondstof. Door dit experiment hoopt het team bij te dragen aan de ontwikkeling van de lisdodde als product, met als basis een circulaire product-marktcombinatie. Ook wil het team een bijdrage leveren aan het stimuleren van de vraag naar lisdoddeproducten en de ketenontwikkeling. Verder ziet het team kansen in de doorontwikkeling van natte teelten in de veenweiden. De opgedane leerervaringen worden gedeeld en verspreid.

Film

De film over de lisdodde schetst dit proces.