ParticipatieTafel Regionale Netwerken van start

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) lanceerde op 1 november de DuurzaamDoor ParticipatieTafel Regionale Netwerken. Trekkers van netwerken delen daarin hun ervaringen om van elkaar te leren. Veel maatschappelijke vraagstukken kan de overheid niet alleen aangepakken. Daarvoor is samenwerking met burgers en andere partijen nodig.

"We gaan de praktijken van
regionale netwerken gebruiken als leerschool. Door elkaar te helpen,
 helpen we heel Nederland," opent
 Cees Anton de Vries. Hij is kwartiermaker en procesontwerper van de tafel 
namens DuurzaamDoor. In de zaal zitten bevlogen 
burgers en ondernemers (leefwereld) en geëngageerde ambtenaren van gemeenten en provincies (systeemwereld) van verschillende netwerken. Sommige netwerken draaien al jaren, andere zijn net gestart. Onder de aanwezigen zijn ook vertegenwoordigers van kennisinstellingen en procesbegeleiders die de netwerken ondersteunen.

Broedplaats

De ParticipatieTafels van DuurzaamDoor bieden een broedplaats waarin een ambtenaar, burger, ondernemer, procesbegeleider en een kennispartij gericht samenwerken. Ze doen dat aan een concrete hulpvraag van een van de partijen. Oplossingen worden direct in de dagelijkse praktijk getest en bijgesteld tot het werkt. Het geleerde is beschikbaar voor iedereen. "Het is de bedoeling dat de ParticipatieTafel Regionale Netwerken een unieke ontwikkelmotor wordt voor heel veel netwerken in Nederland."

Energie, tijd en geld

De bijeenkomst op 1 november jongstleden had als doel hulpvragen en ervaring te koppelen tot tijdelijke coalities voor gezamenlijk onderzoek. Vertegenwoordigers van acht netwerkinitiatieven hielden een korte pitch. Hierin lichtten ze hun netwerk kort toe en vroegen oplossingen voor obstakels.

Partnerrol

Het zou bijvoorbeeld zeer welkom zijn als de betrokken gemeenten niet alleen enthousiast waren, maar ook actief zouden meedoen. Hoe krijg je een gemeente in
de doe-stand? In de zaal zijn vertegenwoordigers van netwerken aanwezig die de samenwerking tussen overheden en andere partijen op gebiedsniveau hebben geregeld en hun ervaring graag willen delen.

Effectief en vitaal

In de zaal is bij elk van de acht pitches veel herkenning. Veel netwerken worstelen of worstelden met gelijke vraagstukken. Tijdens een walking lunch worden contacten gelegd, ervaringen nader toegelicht en coalities rond thema's gevormd. De Vries: "De vraag
 hoe je je netwerk effectief en vitaal maakt, zullen we komende jaren aan de ParticipatieTafel Regionale Netwerken kunnen beantwoorden."

Meer informatie