Nieuwe Business Modellen

Duurzaam ondernemen is steeds belangrijker voor mensen, organisaties en overheden. Het zou eigenlijk de basis voor elk project, initiatief of organisatie moeten zijn. Maar zover is het nog niet. Om van praten naar de praktijk te komen, is een andere generatie business modellen noodzakelijk  Met de introductie van het concept ‘Nieuwe Business Modellen’ wordt duurzame waardecreatie centraal gesteld. Het idee van Nieuwe Business Modellen is gebaseerd op drie principes: meervoudig, collectief en gedeeld. Deze business modellen hebben als uitkomst dat er tegelijkertijd economische, sociale en ecologische waarde(n) ontstaan.

Database

Nieuwe Businessmodellen: een landelijke databank van de velen initiatieven in Nederland met het etiket ‘Nieuw buisness Model’, opgezet door burgers, door de overheid en door bedrijven. Initiatieven in verschillende stadia van ontwikkeling. Initiatieven gericht op éen specifiek thema (zoals zorg, energie of mobiliteit) of initiatieven die vanuit een integraal perspectief naar vragen kijken (b.v. stadslandbouw, integrale gebiedsontwikkeling e.d.). Een database in doorlopende ‘progress’.

Eind september 2016 is het Rijksbreed Programma Circulaire Economie gelanceerd. Daarin worden voor Nederland de contouren geschetst voor een transitie naar de circulaire economie. Die ambitie moet omstreeks 2050 zijn gerealiseerd. Dit rapport bouwt voort op het advies van de SER (juni 2016).

Nijmegen School of Management voert in het whitepaper Circulaire Economie; achtergronden, ontwikkelingen en de zoektocht naar aansluitende businessmodellen (december 2016) een verkenning uit van een aantal principes en concepten van de Circulaire Economie. Dit wordt gekoppeld aan lopend onderzoek. De focus is de vraag hoe een Circulaire Economie te organiseren.