Doelstelling

Doel van DuurzaamDoor is om de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie te versnellen, en om doorbraken te helpen realiseren. Centraal staan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van energie, water, biodiversiteit, grondstoffen en voedsel.

Landelijk, regionaal en lokaal zijn er talrijke duurzame initiatieven. Meer samenhang hiertussen leidt tot krachtigere resultaten. DuurzaamDoor organiseert samenhang tussen lokale en regionale initiatieven via sociaal instrumentarium en leren van elkaars ervaringen.

Sociale innovatie

Om een groene economie in een duurzame samenleving te bereiken is sociale innovatie essentieel, naast technologische innovatie. ‘Leren’ in de breedste zin van het woord staat centraal. DuurzaamDoor daagt partijen die werken aan een groene economie uit om samen nieuwe oplossingen te vinden voor thema’s als biodiversiteit, voedsel, grondstoffen, water en energie. Leren van elkaars ervaringen staat centraal.

Thema's met mogelijk grote impact

DuurzaamDoor kiest voor voor een vernieuwde aanpak. Partners van DuurzaamDoor werken samen aan een nieuwe economie. De uitgangspunten voor de periode 2017-2020 zijn:

  • ketens (circulair)
  • (lokaal) sociaal ondernemerschap
  • meervoudige waardencreatie

Het programma DuurzaamDoor 2017-2020 bouwt verder op ervaringen en successen van de afgelopen jaren. Ook in deze periode blijven de thema’s circulaire economie, energie en klimaat, voedsel, biodiversiteit en water belangrijk. Maar er komt meer aandacht voor:

  • regionale duurzaamheidsnetwerken
  • integrale regionale ontwikkeling
  • integrale gebiedsontwikkeling
  • de omgevingswet

Energieke samenleving

De sleutel voor verduurzaming ligt in de samenleving zelf, ze is de kraamkamer van een groeiend aantal initiatieven op het vlak van duurzaamheid. Daarom plaatst DuurzaamDoor de ondernemingsgeest en het leervermogen van deze energieke samenleving voorop. De natuurlijke partners van het programma zijn daarmee ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen en (burger)organisaties, ofwel de vijf O’s.

De NSOB-publicatie Leren door Doen gaat over de nieuwe verhoudingen tussen maatschappelijk initiatief en overheid. De DuurzaamDoor publicatie Duurzaam Door Besturen door Burgerkracht gaat over het samenspel met de energieke samenleving.