In uitvoering

DuurzaamDoor wil de dagelijkse praktijk van scholen, bedrijven en organisaties duurzamer maken. Partners uit de 6 O’s werken op alle niveaus samen aan een duurzamer Nederland. DuurzaamDoor wil in deze nieuwe periode het landelijk, regionaal en lokaal niveau verbinden. Daarbij is ruimte voor maatwerk, verschillen en eigen accenten.

Het beleidskader beschrijft de vernieuwende samenwerking tussen de 6 O’s. Agenderen, programmeren en uitvoeren van de activiteiten vindt gezamenlijk plaats. De partners streven naar een goede balans tussen:

  • landelijke inspanning
  • regionale accenten
  • het benutten en waarderen van de kracht van onderop.

Coöperatief samenwerken

In deze nieuwe periode krijgt het 'coöperatief samenwerken' steeds meer vorm. Het gaat daarbij meer om investeren dan om financieren en subsidiëren. Samen bereik je meer en met meer impact. De 6 O’s moeten meer coöperatie durven tonen in de dubbele betekenis: co-opereren in voor- en tegenspoed bij initiatieven die een duurzame, groene economie bevorderen én coöperatie durven aangaan. Het is de uitdaging van DuurzaamDoor om de regionale en lokale samenwerking verder te versterken. Tegelijkertijd moet de kracht van een nationaal programma worden benut

DuurzaamDoor zet sociaal instrumentarium in

DuurzaamDoor zet sociaal instrumentarium in bij organisaties en netwerken. Het gaat dan om kennis, vaardigheden en methodieken die leerprocessen op gang brengen en die kennisverspreiding bevorderen. Duurzaamheid is immers mensenwerk en daarom is het cruciaal om van en met elkaar te leren.

DuurzaamDoor ontwikkelt, verbindt en schaalt op

Bij ontwikkelen gaat het om de ontwikkeling van competenties bij kinderen, jongeren en volwassenen om duurzame activiteiten te kunnen ontplooien. Verbinden is belangrijk om tot productieve matches te komen tussen verschillende thema’s en tot samenwerking van personen en organisaties. DuurzaamDoor gaat ook over opschalen: leren van elkaar wat in de praktijk blijkt te werken.

Sturen door leren en co-creëren

Het programma DuurzaamDoor is onderdeel van een ontwikkeling van ‘educatie’ naar ‘sociaal leren’, van ‘kennistransfer’ naar ‘empowerment. Het ondersteunt de transitie naar ‘de energieke samenleving’. De betekenis van het kennisprogramma DuurzaamDoor ís verwoord in de studie van Alterra: Sturen door leren en co-creëren