Versterken lerend vermogen provincies - januari 2018

Landbouw

Provincies kunnen verder komen met hun natuuropgaven, als zij elkaars ervaringen meer benutten. Ze versterken daarmee het lerend vermogen van hun organisaties. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving uit onderzoek.

De provincies zelf staan volop achter deze conclusie. Na de decentralisatie van het natuurbeleid staan de provincies voor uitdagende opgaven in het natuurbeleid. Ze geven aan dat zij hierop - in onderlinge samenwerking en met het ministerie van LNV - actie willen ondernemen.

Dit onderzoek geeft weer wat de leerbehoeften en –vragen zijn van de provincies en LNV op het gebied van het verbeteren van biodiversiteit, de versterking van de verbinding natuur met economie en het versterken van maatschappelijke betrokkenheid bij natuurbeleid. De focus ligt hierbij op het in kaart brengen van de ‘hoe-vragen’ die spelen in de uitvoering van natuurbeleid.