wijk en zonne-energie

Bevorderen Participatie

Bevorderen van overheidsparticipatie en burgerparticipatie en meer in het algemeen: het bevorderen van samenwerking tussen overheden, burgerinitiatieven en andere stakeholders op het vlak van de energietransitie.