Voortgang Onderwijs

Het oprichten van een coöperatie was (en ís) een leerzaam proces op zichzelf. Uitgangspunten werden op papier gezet door de partners van het eerste uur, zoals Het Groene Brein, Duurzame Pabo, Duurzaam MBO, Het Groene Brein ROOTS, Greenpeace, Ik Circuleer, IVN, GDO, SME. De organisatie werd opgezet met een klein team. De uitgangspunten werden ‘vertaald’ naar statuten. Naast alle formaliteiten werd er hard gewerkt aan de makel- en schakelfunctie, aan gezamenlijke pleitbezorging en aan doorbraakprojecten.

Makelen en schakelen

De vraag van leerkrachten, docenten en bestuurders naar duurzaamheidsonderwijs komt nog lang niet vanzelfsprekend terecht bij de organisaties die dergelijk aanbod hebben. De coöperatie kan hierin bemiddelen. Met een klein team van aanjagers worden deze vragen opgehaald en doorgesluisd. Dit makelen en schakelen gebeurt op drie niveaus:

 • Landelijk, georganiseerd per onderwijssector (PO, VO, MBO, HO)
 • Regionaal, over verschillende onderwijssectoren heen
 • Rondom concrete activiteiten, zoals challenges en campagnes
   
  De onderwijsnetwerken van Leren voor Morgen hebben hun eigen websites:

Gezamenlijke pleitbezorging

 • Curriculum.nu
  Leraren, schoolleiders en scholen buigen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor negen leergebieden. Leren voor Morgen draagt vanaf het begin van dit proces bij aan 5 van de in totaal 9 gebieden. ‘Duurzaamheid / duurzame ontwikkeling’ is mede door de inzet van Leren voor Morgen een belangrijke oriëntatie voor deze leergebieden. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen de huidige kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd. Medio 2019 gaan de resultaten naar de Tweede Kamer voor verdere besluitvorming en om het vervolgproces te bepalen.
   
 • Burgerschapsvorming
  Minister Slob, OCW-minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (kabinet Rutte III) maakt zich hard voor goed burgerschapsonderwijs en gaat de wet aanpassen, zodat scholen er beter mee uit de voeten kunnen. Middels een internetconsultatie kan iedereen meepraten over het wetsvoorstel. Leren voor Morgen heeft hier gebruik van gemaakt en een reactie ingediend, waarbij het belang van ‘wereldburgerschap’ en ‘toekomstige ontwikkelingen’ werden benadrukt als onderdelen die in het concept-wetsvoorstel ontbreken.
   
 • Klimaatakkoord - Taakgroep Arbeidsmarkt en scholing
  Het Klimaatakkoord heeft één groot doel: om klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. De platformen waar hierover afspraken gemaakt worden zijn de sectortafels. Aan deze tafels nemen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen plaats.
  Leren voor Morgen draagt bij aan de taakgroep ‘Arbeidsmarkt en scholing’ die de sectortafels en het Klimaatberaad adviseert over de wisselwerking met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
   

Doorbraakprojecten

De coöperatie Leren voor Morgen wil met een aantal onderwijsprojecten laten zien hoe concreet bijgedragen kan worden aan de transitie naar een duurzame samenleving. De coöperatie kan deze onderwijsprojecten een podium bieden, verbindingen leggen met relevante andere netwerken en ministeries, en een financiële bijdrage (betreft co-financiering, een eigen bijdrage is vereist). De doorbraakprojecten worden jaarlijks geselecteerd volgens een vastgestelde werkwijze op basis van een heldere criterialijst.

Doorbraakprojecten 2019

 • Voedselverspilling Challenge MBO (Katapult e.a.)
 • De onderzoekende MBO student, nascholingscursus (Aeres Groep)
 • Spark the Movement, bewustwordingsprogramma PO/VO/MBO/HO (Circulair Friesland)
 • Ranking MBO op duurzaamheid (MBO voor Morgen)
 • OnderWijzer, onderzoek leermethodes van het vak economie op duurzaamheid (jongerenorganisaties)

 

Thema