sociale innovatie subthema innoveren header

Meer over het nieuwe samenwerken

Main content

Het nieuwe samenwerken is een nieuwe manier waarop mensen en organisaties samenwerken aan maatschappelijke opgaven. Voor veel duurzaamheidsvraagstukken zoals klimaatverandering, verbruik van schaarse grondstoffen en voedselverspilling bestaan namelijk geen eenvoudige oplossingen.

Samenwerking 4 O's

Burgers en ondernemers bedenken samen met onderwijs, onderzoekers en overheden (de 4 O's), vaak betere oplossingen dan een van deze partijen alleen. Ze doen dat in allerlei nieuwe netwerken en organisaties. Een breed initiatief kan groeien van lokaal, naar regionaal, naar nationaal of zelfs tot internationaal niveau. Het zorgt voor dynamiek in de samenleving en meer actieve betrokkenheid van mensen bij de publieke zaak. Ook ontstaan er nieuwe vormen van ondernemerschap. Onze duurzame doelen behalen we sneller, efficiënter en effectiever met sociale innovatie.

Bekijk het filmpje over sociale innovatie van Waag Society

Leren als sociaal instrument

We willen partijen helpen leren hoe ze (innovatieve) oplossingen kunnen bedenken. Daarvoor gebruikt DuurzaamDoor sociale instrumenten op het gebied van samenwerken, netwerken en leren. Met creatieve werkvormen ondersteunen we partijen die zelf aan de slag willen. Het gaat dan onder andere over leren. Als overheid maar ook als burgerinitiatief, kennisinstelling of bedrijf kun je het initiatief nemen om kennis- en leeromgevingen in te richten. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van (online) netwerken, leerkringen, teamcoaching of intervisie. Door kennis en ervaring te delen ontwikkelen mensen zich. Zo ontstaat er ruimte voor innovatie en nieuwe concepten die bijdragen aan duurzame oplossingen.

Participatietafels

De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) adviseert de overheid in het rapport ‘De kracht van sociale innovatie’ (2014)' om deals te sluiten met netwerken van organisaties die samenwerken rond maatschappelijke thema’s. DuurzaamDoor brengt aan de participatietafels partijen samen rond actuele vraagstukken die spelen binnen de thema’s Biodiversiteit, Circulaire Economie, Energie, Voedsel en Water en op het vlak van Onderwijs, Regionale netwerken en de Omgevingswet.

Werken aan transities

DuurzaamDoor draagt bij aan transities in de samenleving: de energietransitie, de eiwittransitie en de transitie naar een circulaire economie. Transities of systeeminnovaties zijn fundamentele veranderingen in de manier waarop de samenleving basale functies zoals vervoer, voedselproductie, wonen, de energievoorziening of de zorg invult. Transities gaan samen met veranderingen in de structuur of het 'regime': bijvoorbeeld wettelijke en financiële regels, wie er toe doet en wie niet, normen en routines, kennis en de bestaande fysieke infrastructuur. Dat regime faciliteert gebruikelijke praktijken en ontmoedigt afwijkende praktijken. Bestaand regime laat incrementele vernieuwing toe, maar vormt vaak een belemmering voor radicale vernieuwing. Dat is de reden dat transities ook structuurinnovaties vragen. In ieder geval vanuit de hoek die de vernieuwing tegenwerkt. Transities of systeeminnovaties zijn daarmee socio-technologische innovaties.

Tips voor transitiewerk

Ervaring leert dat werken aan duurzaamheid of een circulaire economie andere dingen vraagt dan gewone innovatieprojecten. Dat komt omdat ze bestaande manieren van kijken en handelen doorbreken. Daarbij is werk nodig aan nieuwe randvoorwaarden om nieuwe praktijken te verankeren. Lees voor tips en handvatten meer over transitiewerk op de website van Transitiepraktijk.