lopende waterkraan en hand met glas

Meer over Waterveiligheid

Main content

Het aantal mensen dat achter de waterkeringen woont, is vanaf het jaar 1960 flink toegenomen en het aantal groeit. Momenteel wonen 9 miljoen mensen onder het NAP. De economische waarde van het gebied is eveneens gestegen. In het overstroombare gebied van ons land wordt 70% van ons Bruto Nationaal Product verdiend.

Crisisbeheersing

Dat vereist dat we preventief onze waterkeringen op orde brengen, zoals de dijken, duinen en dammen. Dit door ze op te hogen, te versterken, multifunctioneel te maken en door bijvoorbeeld 'building with nature' en circulaire initiatieven toe te passen.

Het vraagt ook om crisisbeheersing met daarbij veel aandacht voor samenwerking met ondernemers, burgers en overheden. Dat maakt dat de focus zich richt op het slimmer maken van de samenleving: door de beschikbare kennis en data (effectiever) op te halen, te ontsluiten en toe te passen. Dit heeft als doel de waterveiligheid te vergroten en burgers en bedrijven beter te beschermen tegen overstromingen.

Concrete mogelijkheden die zich daarin voordoen, zijn bijvoorbeeld:

  • Nieuwe manieren om het proces van planvorming, realisatie en beheer van (bestaande of nieuwe) veiligheidsinfrastructuur anders - vroegtijdiger en inclusiever - te organiseren.
  • Inzet van hedendaagse ICT-toepassingen om bovenstaand proces voor alle betrokkenen inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van 'augmented reality' en slimme, toegankelijke apps.
  • Creatieve(re) vormen om alle belanghebbenden vroegtijdiger en bestendiger bijeen te brengen rond een specifiek veiligheidsthema.

Kansen voor ondersteuning door Duurzaam Door2 / Participatietafel Water:

  • Procesaanpak die alle stakeholders bijeenbrengt rond (planvorming) van een specifiek veiligheidsthema of onderwerp, en deze ‘integraler’ en vroegtijdiger benadert, zoals de erosiebestendige of de groene dijk.
  • Aanpak (ook proces) die alle stakeholders bijeenbrengt rond een life-cycle-insteek van onderhoudsgevoelige veiligheidsinfrastructuur, zodat deze minder vaak groot onderhoud nodig heeft.
  • Aanpak (ook proces) voor een innovatieve en prijsbewuste verlenging van veiligheidsinfrastructuur.
  • Aanpak die de rol van bijvoorbeeld bewoners in beheer en onderhoud van dijken vergroot.
  • Competitieve (‘wedstrijden, prijsvragen’) en creatieve (‘living labs’, etcetera) processen die nieuwe en innovatieve manieren van planning, realisatie en onderhoud van veiligheidsinfrastructuur en –aspecten ontwikkelen, inclusief de inzet van hedendaagse ICT-toepassingen
  • Inzet en gebruik van hedendaagse ICT-toepassingen (apps, augmented reality, etcetera) voor bijvoorbeeld ‘disaster recovery’, waarmee inzichtelijk kan worden gemaakt ‘welke partij wat moet doen in de eerste 10 uur van een dijkdoorbraak’ of wat dit kan betekenen voor mensen met een beperking.