Een lachende vrouw in een groep mensen

Onze Partners

Main content

Binnen het programma DuurzaamDoor werken partners samen afkomstig uit overheden (Rijksoverheid en andere overheden), ondernemers, onderwijs, onderzoek en 'onderop' (burgerinitiatieven, maatschappelijke organisaties). Het succes van het programma DuurzaamDoor vertaalt zich in honderden unieke partners, die bereid zijn om hun kennis en ervaring actief te delen met elkaar en met derden. De volgende partners hebben hierin een voortrekkersrol.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Boeren, tuinders en vissers moeten economisch perspectief hebben en produceren in verbondenheid met waarden van duurzaamheid en welzijn. Samen met alle betrokkenen wordt er gewerkt aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. Het ministerie van LNV wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk. Verder stimuleert het ministerie de vitalisering van de plattelandsregio’s in Nederland.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Het ministerie van Eonomische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in energie, industrie en diensten verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het Interprovinciaal overleg

Het IPO biedt tevens een platform aan de provincies voor het stimuleren van innovatie en de uitwisseling van kennis. Op deze wijze kunnen provincies ‘best practices’ uitwisselen en vernieuwingen in het provinciaal beleid entameren. Doel daarbij is een bijdrage leveren aan de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van het openbaar bestuur. De provincies Flevoland en Fryslân hebben een voortrekkersrol.

Vereniging GDO en het NME netwerk

Een duurzame gemeente vraagt om bewoners die weten hoe zij zelf in hun dagelijks leven duurzaamheid vormgeven. Naast techniek, is de sociale kant belangrijk. GDO biedt gemeenten toegang tot een speelveld waar zij inspiratie, kennis én lokale partners vinden om samen met burgers en onderwijs te werken aan de duurzame ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. Centrale spelers in dat speelveld zijn lokale NME organisaties. GDO biedt met haar bestuurlijk netwerk en het NME netwerk een krachtig platform dat verbinding tussen landelijk en lokaal mogelijk maakt, dat onderlinge kennisdeling versnelt en in kan spelen op nieuwe vragen.

Unie van waterschappen

De Unie van Waterschappen is de vereniging van de Nederlandse waterschappen. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. In totaal zijn er 21 waterschappen in Nederland. De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de waterschappen in het nationale en internationale speelveld, behartigt de belangen van de waterschappen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking.

Kracht in Nederland

Kracht in Nederland maakt “initiatieven” uit de samenleving landelijk zichtbaar via de MAEX en verbindt die initiatieven met elkaar tot een nieuwe Topsector. De Stichting Kracht in NL zet zich in als belangenbehartiger van maatschappelijke initiatieven, ondernemende gemeenschappen en sociale ondernemingen (‘de kracht van onderop’) in Nederland.

Coöperatie Leren voor Morgen

De spelers in het onderwijsveld zijn verenigd onder de Coöperatie ‘Leren voor Morgen’. Zij geven vorm en inhoud aan duurzaamheid in het onderwijs, of beter, Duurzaam Onderwijs. De coöperatie Leren voor Morgen is op initiatief van DuurzaamDoor opgericht om de bestaande netwerken en initiatieven op het gebied van duurzaamheid in het onderwijs te bundelen en om activiteiten af te stemmen. Gezamenlijk zetten de leden zich in om duurzaamheid structureel te verankeren in het onderwijs. Van peuter tot professional.

Het Groene Brein

Met een netwerk van ruim 130 wetenschappers ondersteunt Het Groene Brein ondernemers die stappen willen zetten richting een nieuwe, duurzame economie.

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN)

IVN laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat doen we met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Zelf leren en doen staan altijd centraal.