groepsfoto van de participatietafel voedseltransitie

Participatietafel Voedseltransitie

Main content

Voedsel is de eerste levensbehoefte van de mens. Ons huidige voedselsysteem is nog niet duurzaam. Belangrijke vraagstukken rondom onze voedselvoorziening gaan over hoe we de transitie naar een duurzaam, gezond en eerlijk voedselsysteem kunnen versnellen.

Participatietafel Voedseltransitie

De Participatietafel Voedseltransitie (PTV) wil als maatschappelijke innovatiemotor de voedseltransitie versnellen. Wij werken vanuit sociale innovatie, co-creatie en collectieve actie toe naar systeemtransformatie (verandering). Onze stip op de horizon is het jaar 2042: we kijken twee volle decennia vooruit. In dat jaar zien wij een duurzaam, gezond en eerlijk voedselsysteem voor ons, waarin kernwaarden als waardigheid, natuur, verbinding, rechtvaardigheid en participatie centraal staan.

Ruimte geven aan kracht voor eigen omgeving

Een voedselsysteem dat opbouwend is in plaats van een systeem dat niet vol te houden is voor mens, dier en natuur. Het herstel van verbindingen staat hierbij centraal. Want mensen zijn verweven in een web van (wederkerige) afhankelijkheden, net zoals alles in de natuur. Daarmee bedoelen we de verbinding tussen mensen onderling, tussen mens, dier, natuur, bodem en voedsel en door een gebiedsgebonden aanpak. Vanuit een holistisch en waardengedreven systeem benadrukken we onderlinge afhankelijkheid en verwevenheid tussen de componenten en actoren in het voedselsysteem. Menselijke maat en het gevoel zeggenschap te houden over de eigen omgeving zijn belangrijk. De kracht die mensen voor hun eigen gemeenschap en omgeving inzetten geven we ruimte. Zo groeit het vertrouwen in de toekomst. Een mooi voorbeeld hiervan is de burger die mede-eigenaar en -beheerder wordt van een gezamenlijk eigen voedselsysteem. In samenwerking met boer en natuur. Maar dit kan ook door een duurzame en gezonde leefstijl, waarbij de voeding zelf een verbindende factor bij uitstek is.  

Maatschappelijk geworteld ondernemen

Door een samenspel van burgers en consumenten, maatschappelijke organisaties, overheden, bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen komt de voedseltransitie ondertussen goed op gang. Boeren krijgen perspectief. Zij verdienen een eerlijke prijs voor hun product die een gezonde en duurzame bedrijfsvoering mogelijk maakt. En een bijdrage levert aan een goede bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteitsherstel en landschapsbeheer. Maatschappelijk verantwoord ondernemen ontwikkelt zich zo tot maatschappelijk geworteld ondernemen. De fundamenten voor een bloeiende maatschappij waarin iedereen een gezonde basis heeft (‘zich gevoed weet’) verstevigen we daarmee. 

Transitiepaden met een verbindend verhaal

Binnen de transitie naar een duurzaam, gezond en eerlijk voedselsysteem onderscheiden we verschillende transitiepaden (deeltransities). Voor een aantal transitiepaden, waaronder duurzame productie en duurzame en gezonde consumptie, zoeken we naar een verbindend verhaal en handelingsperspectief waarbij partijen samenwerken op basis van intrinsieke motivatie, gedeelde waarden en ambities. Partijen die gezamenlijk de handschoen oppakken om de (deel)transitie in de gewenste richting te sturen.

Samenstelling Kernteam Participatietafel Voedseltransitie 

Het kernteam bestaat uit leden die werkzaam zijn in één of meerdere van de zeven O’s die de DuurzaamDoor-aanpak kenmerkt: rijksOverheid, decentrale Overheden, Ondernemers, Onderzoek, Onderwijs, maatschappelijke Organisaties en burgerinitiatieven (Onderop), en de generatie van Overmorgen. 

Voorzitter PTV

 • Patrick Huntjens - Hogeschool Inholland; Universiteit Maastricht

Secretaris PTV

 • René Bruijns - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Moderator PTV

 • Rosa Lucassen - Burosa

Leden

 • Maria Geuze - directeur Slow Food Youth Network
 • Jan Willem van der Schans - Zelfstandig, voorheen WUR, expert Korte Keten
 • Willem Lageweg - Transitiecoalitie Voedsel, directeur Transitie Coalitie Voedsel
 • Liane Lankreijer - Voedsel Anders, ZH-Voedselfamilies, Ons Eten Den Haag, Haagse Voedselraad
 • Dorine van den Beukel - Duurzaam Heeg, Voedselwerkplaats, Engrienetsiis
 • Tim Verhoef - Ministerie van LNV, directie SKI
 • Lisanne van Oosterhoud - Ons Eten Den Haag, DuurSamen Zoetermeer, Green Impact Network Rechtsstreex, World Food Forum
 • Rinske van den Barg - Ministerie van LNV
 • Emina Zorlak - Creatieve food ondernemer, mediapartner
 • Drees-Peter van den Bosch - zelfstandig adviseur en ondernemer
 • Lotte Sluijs - Jonge Honden, onder andere fieldnotes PTV
 • Annette de Vries - programma Jong Leren Eten, RVO
 • Alex Datema - directeur Agrofood Rabobank (volger PTV)