landbouw

Erfbetreders, kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw

07-03-2019 - 16:03

Main content

Welke organisaties en bedrijven komen als leverancier, afnemer, dienstverlener, adviseur  of (semi)overheidsvertegenwoordiger op het erf van de boer? Bureau Vanloosdrecht deed in opdracht van DuurzaamDoor (RVO.nl) een kwalitatief onderzoek met als doel om de wereld van de erfbetreders beter te leren kennen in de relatie tot de transitie naar kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw. 

Het eindrapport omvat de bevindingen van bijna 35 gesprekken met erfbetreders, boeren, brancheorganisaties en andere betrokkenen zoals onderzoekers, beleidsbepalers en bestaande kringloop-/natuurgerichte initiatieven en pilots. De focus lag op erfbetreders in de sectoren akkerbouw en veehouderij. De opdracht werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV.

Bevindingen

Een aantal bevindingen van Bureau VanLoosdrecht over erfbetreders:

  • de dominante denk- en werkwijze bij erfbetreders is nog gericht op intensivering, productieverhoging en kostenreductie
  • erfbetreders spelen liefst op zeker in hun advisering, nemen weinig risico
  • het vertrouwen dat de boer in de erfbetreder heeft is bepalend, niet voor wie deze werkt
  • een bewust werkende boer kan de adviezen van erfbetreders goed wegen, organiseert zonodig een second opinion.
  • de grote groep boeren en erfbetreders/adviseurs is slecht bekend met de termen kringlooplandbouw en natuurinclusief en de achterliggende denkwijzen van een geïntegreerde, duurzame bedrijfsfilosofie.
  • ambities van duurzaamheidsbeleid van erfbetreders lopen vaak voor op de uitvoering in de buitendienst. Vertaling naar concrete en gestructureerde aanpak, bijscholing en actie moet nog vorm krijgen
  • bij de leveranciers van bedrijfsmiddelen bestaat er een spanningsveld tussen enerzijds het belang om te verkopen en anderzijds de lijn/noodzaak om te verduurzamen en het verminderen van inputs (= bedrijfsmiddelen) te bevorderen
  • er zijn maar weinig erfbetreders die bekend zijn met, en goed kunnen adviseren over kringloop- en natuurinclusieve maatregelen. Koplopers kunnen hierover nauwelijks bij erfbetreders terecht

Het rapport stelt onder meer dat een actieve, faciliterende en coördinerende overheid, voor erfbetreders essentieel is om een rol te kunnen spelen in het stimuleren van kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw. Door te werken aan bewustwording, ontsluiting en verspreiding van kennis, het verbinden van de vele initiatieven en projecten, het organiseren van lerende netwerken en om praktijkvragen die doorbraken in de weg zitten op te pakken via onderzoek.

Erfbetreders en kringloop- en natuurinclusieve landbouw (pdf)