Kinderen op een basisschool

Gebrek aan vooruitgang in duurzaamheidsonderwijs

Main content

Onderzoek toont aan dat er weinig vooruitgang is bij het samensmelten van duurzaamheidsonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs. Er is ook een grote behoefte aan ondersteuning om dit doel te bereiken.

Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is het onderzoek uitgevoerd door Leren voor Morgen en SME Advies. Er werd onderzocht wat de huidige situatie is van duurzaamheidsonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland. Het onderzoek bouwt voort op een eerdere studie uit 2015. 

Hoofdvraag onderzoek

Hoofdvraag van het onderzoek was: "Hoe staat het ervoor met duurzame ontwikkeling in het primair en voortgezet onderwijs?". Uitgewerkt in 5 deelvragen gaf dit inzicht in de verschillende aspecten van duurzaamheidsonderwijs:

 1. de aangeboden onderwijsprogramma's en het aantal scholen dat hieraan deelneemt;
 2. de verhouding met eerder onderzoek in 2015 en actueel onderzoek voor het mbo, hbo en wo;
 3. de huidige situatie volgens de scholen zelf, op verschillende aspecten van de 'Whole School Approach';
 4. de ondersteuningsbehoefte van leerkrachten, docenten en schoolleiders;
 5. de mogelijke manieren om aan deze behoeften te voldoen.

Conclusies

Het onderzoek wijst uit:

 • Er is weinig vooruitgang geboekt bij het integreren van duurzaamheidsonderwijs in zowel het primair als het voortgezet onderwijs.
 • Er is bij schoolleiders, leerkrachten en docenten een grote behoefte aan ondersteuning om duurzaamheid effectiever te integreren in het onderwijs.
 • Scholen worstelen met maatschappelijke vraagstukken. Het ontbreekt aan regie op duurzame ontwikkeling in het onderwijs.

Aanbevelingen

De volgende aanbevelingen zijn gedaan en staan uitgewerkt in het onderzoeksrapport:

 • Landelijke overheid (OCW en vakdepartementen): pak je rol en geef meer regie.
 • Scholen: benut de ruimte die er al is.
 • Burgerschap en duurzaamheid kunnen sterker worden geïntegreerd.
 • Ontsluit goed (les)materiaal en benut ondersteuningsfaciliteiten beter.
 • Zorg dat het schoolgebouw en de buitenruimte bijdraagt aan duurzaamheid en onderwijs over duurzaamheid.

Over Leren voor Morgen

Leren voor Morgen richt zich op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden, houdingen en waarden die nodig zijn om een duurzame toekomst te scheppen. De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) geven richting en inhoud aan duurzame ontwikkeling.

Met behulp van de Whole School Approach (WSA) kan worden vastgesteld in welke mate duurzame ontwikkeling op schoolniveau is verankerd in:

 • de onderwijsvisie,
 • het curriculum;
 • de pedagogiek en didactiek;
 • het schoolgebouw en de bedrijfsvoering;
 • de samenwerking met de omgeving;
 • de professionele ontwikkeling. 

Meer informatie