Kennis (nieuws)

Kennis als basis voor doorwerking

Main content

Bij DuurzaamDoor leren we door samen te doen. Op verschillende niveaus ondersteunen we initiatiefnemers en professionals in de transities waaraan zij werken door het gezamenlijk opdoen van nieuwe kennis en ervaring. De komende jaren gaat DuurzaamDoor meer het accent leggen op het gestructureerd ophalen, wetenschappelijk valideren en het tot waarde maken van inzichten die binnen het programma zijn en worden opgedaan.

Pauline Lanz is als projectleider en kwartiermaker de aangewezen persoon om deze kennisvraagstukken binnen DuurzaamDoor op te pakken met een projectteam: “Tijdens de lerende evaluatie van DuurzaamDoor constateerden we, dat er weliswaar leerinzichten zijn ontstaan, maar dat deze onvoldoende beschikbaar zijn (gesteld) voor doelgroepen die niet direct betrokken waren. Die inzichten moeten worden gevalideerd om ze overdraagbaar en breder toepasbaar te maken. Dit vraagt om een doelgroepgerichte en planmatige aanpak. Daarmee sluiten vraag en aanbod op elkaar aan."

Leerinzichten versterken

“Het doel is om kennis te valideren en de doorwerking van deze leerinzichten te versterken. Deze kennis is afkomstig uit de interventies op programma-, tafel- en projectniveau. Het valideren van kennis doen we door ons te richten op context-specifieke kennis en thematische handelingskennis. Die zetten wij om naar procesgerichte handelskennis en theoretisch onderlegde inzichten. Eén van de vragen binnen het project is hoe we deze validatie vorm gaan geven. Het werk dat moet gebeuren is daarmee tweeledig. Enerzijds het valideren en valoriseren van bestaande kennis. Anderzijds om te komen tot een proces voor het borgen, valideren en verspreiden van kennis.“

Prakijken verrijken

“We willen met nieuwe inzichten, de dagelijkse praktijken verrijken van initiatiefnemers, procesbegeleiders en ambtenaren of bestuurders. Die zijn de basis voor de gewenste doorwerking. Dat kunnen we doen via workshops, opleidingen, CoP’s (Communities of Practice) en natuurlijk via verschillende communicatiekanalen. Maar voordat wij daaraan beginnen, moeten wij bepalen welke soorten kennis er zijn, hoe zij ‘ontstaan’, wat daarbij de rol is van alle betrokkenen en de behoefte van onze doelgroepen. Daarna kunnen wij de kennis eventueel verrijken, om daarna te borgen en te verspreiden.”