Natuurinclusief bouwen

Participatietafel Natuurinclusief Bouwen legt focus op bedrijventerreinen

27-10-2021 - 14:04

Main content

Het tij voor natuurinclusief bouwen zit mee. Toch is de opgave nog lang niet ‘af’. Participatietafel Natuurinclusief Bouwen (PTNIB) gaat daarom door met het ondersteunen van initiatieven. Die leveren niet alleen praktische inzichten op voor de bouw- en ontwikkelsector. Die inzichten zijn ook belangrijk voor overheden, in hun rol als opdrachtgever voor nieuwbouwprojecten en beheerder van de openbare ruimte.

Ook het momentum voor vergroening van bedrijventerreinen lijkt te groeien. Tafelsecretaris Eric Gerritsen: “Wij gaan ons deze programmaperiode inzetten om de opgave voor nieuwe en bestaande bedrijventerreinen over 4 jaar in dezelfde realisatiefase te brengen als waar we nu met nieuwbouwwoningen staan.”

Gezonde leefomgeving

In 2017 startte de kerngroep van de PTNIB. Het bouwen van natuurinclusieve nieuwbouwwoningen met het ‘nieuwe normaal’ is de ambitie. Dat betekent alleen nog ontwikkeling en de bouw van nieuwbouwwoningen inclusief voorzieningen, architectonische aanpassingen en beplanting, zodat de stadsnatuur nieuwe kansen krijgt. Voor echte natuurwinst moeten ook omliggende gebieden groen ontwikkeld worden. Natuurinclusief bouwen levert bewoners een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving op.

Kerngroep

Eric Gerritsen, secretaris van de PTNIB over de start: “De kerngroep begon in 2017 toen de bekendheid rond dit thema nog laag was. Samen met DuurzaamDoor ontplooiden we activiteiten en bouwden we een multidisciplinair netwerk van zo’n 50 professionals in disciplines die elkaar voor die tijd niet vanzelfsprekend tegenkwamen: bouwers, ontwikkelaars, landschapsarchitecten, ecologen, onderzoekers, onderwijs en overheden. Vanuit dat netwerk zijn nieuwe netwerken met nieuwe activiteiten ontstaan. Het thema staat inmiddels ook stevig op de politieke agenda.”
Eén van de nieuwe netwerken die de afgelopen jaren ontstond, is het kennisplatform Klimaatadaptief bouwen mét de natuur (KAN Bouwen). Opgericht door NEPROM, Bouwend Nederland en WoningBouwersNL. Het platform ondersteunt bij het ontwikkelen en toepassen van nieuwe, praktische kennis. De deelnemers komen vanuit de achterban van de oprichters, maar ook vanuit gemeenten.

Nieuwbouwwijken CO2-neutraal

“Biodiversiteit is niet het enige belang dat een gemeente in de planvorming moet meewegen. Nieuwbouwwijken moeten liefst CO2-neutraal gebouwd worden en oplossingen bieden in tijden van teveel of juist te weinig neerslag. En de businesscase moet acceptabel zijn voor zowel markt als overheid. Deze puzzel vraagt om gesprek over de kaders van het aanbestedingsproces, in een vroegtijdig stadium.” Inmiddels wordt op veel plekken in het land ervaring opgedaan met natuurinclusief ontwikkelen, bouwen en aanbesteden. Gerritsen vervolgt: “Wij blijven het KAN-netwerk ondersteunen om ook inzichten te verzamelen over de factoren die verdere opschaling belemmeren, zoals personele capaciteit, structuren en processen binnen organisaties, wet- en regelgeving en subsidies.”

Ontwerpateliers op bedrijventerreinen

“Zoals gezegd zetten wij met PTNIB ons in op het gebied van nieuwe en bestaande bedrijventerreinen. De komende 4 jaar organiseren we ‘ontwerpateliers’ op voorlopende bedrijventerreinen. Hiermee verzamelen wij inzichten voor een vergroeningsaanpak. Die delen wij dan binnen een breed, lerend netwerk van gebiedsontwikkelaars, parkmanagers, kennisinstellingen, ecologen, financiers en overheden. Uiteraard betrekken we ook de kennis die bij andere initiatieven wordt opgedaan. Zo bouwen wij een kennisbasis op. Daarnaast dingen wij mee in een aanvraag voor financiering uit het Nationaal Groeifonds. Honorering van de aanvraag geeft een enorme impuls.”

Leren en doorwerking

Doorwerking ontstaat wanneer wij nieuwe inzichten op maat bij doelgroepen onder de aandacht brengen. Leren kan op verschillende manieren: van ‘hoog over’ inzichten in een brochure op een website of tijdens een inleiding op een webinar, tot het ontwerpend creëren en praktiseren door partijen die leren tijdens hun werk. Met hun voeten in de klei. PTNIB wil het brede scala aan leermogelijkheden benutten, gericht op de doelgroepen van de PTNIB: de bouw-, ontwikkel- en groensector, vastgoedeigenaren, bewoners en overheden. De kerngroep wil ook regelmatig op haar eigen functioneren reflecteren, met de ambitie om gerichtere interventies in te zetten.

Organisatie

Het kernteam van de tafel gaat vanaf 2021 in dezelfde samenstelling door:

  • Ondernemers (NEPROM, DS Landschapsarchitecten)
  • Onderop (Vogelbescherming, IVN)
  • Onderzoek (WUR)
  • Onderwijs (Academie voor bouwkunst, WUR)
  • Overheid (provincie Noord-Holland, RVO/DuurzaamDoor)