Participatietafel Circulaire economie

De tafel Circulaire Economie is een leerkring. Vanuit daar kan doorgegroeid worden naar een participatietafel. In de leerkring wordt samen gezocht naar hoe de opgave ingevuld moet worden. Het is voor iedereen zoeken. Circulaire Economie vraagt om zo’n wezenlijk andere benadering waarbij begrip van de inhoud en lopende processen nodig is om van daaruit principes te kunnen vormen die leidraad bieden om een gezond ecosysteem op te bouwen. In de leerkring zitten mensen uit de diverse O’s en uit de diverse subthema’s. Door in kleine kring te delen waar men tegen aanloopt, wat wel werkt en wat niet werkt en te kijken waarom iets wel en niet werkt, zijn diverse principes naar voren gekomen. Deze Uiteindelijk kunnen deze principes weer toegepast worden in de praktijk en wordt duidelijk welke inzichten/modellen/instrumenten er werken.

In de circulaire economie kun je je voorlopig niet verschuilen achter structuren, methodes en definities van anderen. Maar hoe dóe je het dan? Er komt zoveel op je af! Het is niet alleen véél, de druk wordt ook nog eens opgevoerd door allerlei mensen die ‘productie’ van je verwachten. Zo komen we tot de ontwikkelvraag: Hoe kan ik effectief zijn om circulaire economie te organiseren, te doorleven en te leren?

Uit de ervaringen tot nu toe draait het om: Hoe bouw je zelf aan het ecosysteem van samen doen, samen leren, samen ontwikkelen, samen steun en commitment zoeken bij andere partijen? Ieder wandelt hier zijn eigen tempo in en is hierin aan het zoeken en aan het ontdekken en in aan het leren.

Momenteel lopen er verschillende praktijken (pilots, projecten, processen, et cetera) om invulling te geven aan een circulaire economie. Hierbij worden er verschillende zaadjes/elementen geplant (stippen) en worden ketens gevormd om de cirkel van die praktijk te kunnen sluiten. Om het pad van een gezond ecosysteem zichtbaar te krijgen kunnen de ervaringen uit verschillende praktijken een puzzel stuk aanleveren (praktijk A, B, C et cetera). Hierbij gaat om het proces waarbij inhoud en taal een belangrijke rol spelen.

De volgende vragen kunnen inzicht geven:

  • Hoe organiseer je het?
  • Hoe breng je het over?
  • Hoe kun je impact maken?
  • Wat doe je precies in een stap?
  • Wat is je rol daarin?
  • Hoe is het gelukt?
  • Et Cetera

Daarbij kan er worden doorgevraagd tot aan de kern en "hittepunten" om te achterhalen hoe impact/verandering wordt bereikt. De elementen worden hierbij eerst specifiek gemaakt om deze vervolgens generiek te vertalen naar het pad van een gezond ecosysteem. Dit is wat de leerkring/tafel het komende jaar gaat ophalen.

Doorbreken systemische barrières

Het Groene Brein heeft diverse kenniskaarten, waaronder ook een over circulaire economie. Hierin staat bijvoorbeeld beschreven wat de definitie is van circulaire economie alsook welke systemische barrières er zijn. In de leerkring Circulaire Economie wordt gewerkt om de systemische barrières van lineair naar circulair te doorbreken. En vervolgens probeert DuurzaamDoor dit zichtbaar te maken; hoe lukt dat dan en hoe werkt dat? Eigenlijk door gewoon te gaan doen en te ervaren.

Leerkring bijeenkomst

Eens in de maand komt de leerkring bij elkaar. Dan wordt er in kleine kring vanuit ieders praktijk gedeeld waar men tegenaan loopt, wat er wel werkt en wat niet en wordt er gekeken waarom iets wel en niet werkt. Door deze bijeenkomsten zijn al diverse principes naar voren gekomen. Uiteindelijk worden deze principes weer toegepast in de praktijk en wordt duidelijk welke inzichten/modellen/instrumenten er werken.

Meer weten?

Kenniskaarten Circulaire Economie