circulaire economie programma informatie participatietafel

Participatietafel Circulaire economie

Main content

Hoe kan je als ambtenaar het proces organiseren voor de gedeelde opgave? En hoe kan je samen met partijen rondom circulaire vraagstukken ervoor zorgen dat het proces versneld wordt? De Participatietafel Circulaire Economie gaat hiermee de komende tijd aan de slag door het ‘leren transformeren’.

Leren transformeren

Uit onder andere het Reisverhaal Circulaire Economie, maar ook uit cases in het artikel over ambassadeurskracht en uit de lijnen van het programma DuurzaamDoor 3 [Beelden van Goed Werk, de concept ideeën rond Vermogens] is gebleken dat 'leren transformeren' de sleutel tot versnelling is. 

In de praktijk blijkt dat het vermogen tot transformeren, in het opgavegericht werken, beperkt wordt georganiseerd. Zowel in competenties (o.a. Nieuwe economie vraagt om andere werkwijze en ander gedrag bij bedrijven (Goldschmeding) en Transitiewetenschap als veranderaanpak steeds meer weerklank (Groene Brein i.s.m.) als in het proces. 

Vermogens: samen leren impact maken

Uit de ervaringen van de vorige programma’s is duidelijk geworden dat andere vermogens nodig zijn om deze opgaves samen op te pakken en te versnellen. De slagkracht van duurzaamheidsprofessionals hangt niet alleen af van kennisniveau, maar ook van mindset, competenties en vaardigheden. Daarbij ook de systemen, processen en dominante denkbeelden binnen de deelwereld waarin deze professionals werkzaam zijn. Bij circulaire economie-praktijken spelen het ‘faciliterend rijk’ en de ‘regionale ambtenaren’ een cruciale rol. Eerdere ervaringen laten zien dat het samenspel tussen deze twee doelgroepen de kiemen kan helpen versnellen. 

De hoofdvraag is: Hoe ga je als overheidsprofessional om met al die dynamiek? Met die nieuwe netwerken en de versnippering van budgetten? Hoe organiseer je dat als ambtenaar zodanig, dat je impact maakt in de circulaire economie?

Het programma

De invulling van het programma van de Participatietafel Circulaire Economie is en wordt uitgewerkt met een consequente transformatie-aanpak. Met deze aanpak richt zij zich op regionale ambtenaren en faciliterend rijk die versneld meervoudige waarde willen creëren met ‘kiemen’ in de circulaire economie. Daarbij is het werken aan het vermogen van opgavegericht leren en werkend leren -samen met transitiepioniers- het uitgangspunt. 

Kiemen

Werken met kiemen in een beweging van transformatie; deze kiemen staan net voor het punt van opschaling in een drukke markt. Kiemen zijn circulaire projecten aan het begin van het proces. Zij zoeken naar het juiste loket en een eenduidig antwoord hoe ze verder kunnen komen, al passen ze niet in de standaard processen.

De eerste fase van de participatietafel

In de eerste fase van de tafel gaan regionale ambtenaren en faciliterend rijk leren hoe ze het proces met anderen organiseren (anders of beter), startend vanuit hun project. Hierbij maken we gebruik van de veerkrachtformule. Deze formule helpt in een speelveld dat steeds drukker wordt bij het aanbrengen van focus en fasering. En het biedt je handvatten tijdens dit proces. Deze formule is gebaseerd op theorie uit de wetenschap gecombineerd met ruim 12 jaar praktijk casuïstiek en is bewezen bij circulaire pioniers in de nieuwe economie. Pioniers in overheid, onderwijs, ondernemers, ondernemende inwoners en multi-stakeholder initiatieven in transitie.

Kennis en inspiratie in het Reisverhaal Circulaire Economie

Tijdens het vorige programma zijn de stappen die in de diverse praktijken zijn genomen en de geleerde lessen hieruit, de basis voor het Reisverhaal Circulaire Economie. Dit reisverhaal vertelt over het werken in transitie, over wat nodig is, wat je onderweg tegenkomt en hoe je samen aan de opgave werkt. Voor iedereen is het een eigen reis met eigen mijlpalen en leerervaringen. Pioniers in de Circulaire Economie vertellen over het werken in de praktijken, met tools, tips en praktijkvoorbeelden.

Documenten