Over DuurzaamDoor en Jong Leren Eten

DuurzaamDoor en Jong Leren Eten - programmaperiode 2021 - 2024

Main content

De programma’s DuurzaamDoor en Jong Leren Eten staan aan de start van de volgende programmaperiode van 4 jaar (2021 t/m 2024). In de komende periode houdt DuurzaamDoor vast aan de ambitie om duurzaamheidstransities te helpen versnellen via sociale innovatie. De focus ligt daarbij op maatschappelijk initiatief binnen de diverse duurzaamheidstransities, en dan vooral op de sociale samenwerkingsaspecten.

Het programma Jong Leren Eten richt zich specifiek op kinderen en jongeren. Het doel van Jong Leren Eten is dat onze jeugd kennis en vaardigheden krijgt om een weloverwogen keuze te kunnen maken over gezond en duurzaam voedsel. Programmaperiode 2021 – 2024 is grotendeels een vervolg van de succesvolle aanpak van de afgelopen jaren. DuurzaamDoor en Jong Leren Eten bouwen samen voort op de resultaten uit de programmaperiode 2017-2020.

Eindspecial: Van kiem naar bloemenveld

In de eindspecial Van kiem naar bloemenveld is de oogst van programmaperiode 2017 – 2020 beschreven. De special behandelt de onderwerpen hoe de balans te bewaken tussen leren en organiseren, hoe je kleine stappen zet richting een duurzame wereld en hoe DuurzaamDoor de handen ineen slaat met burgers om de economie te vergroenen. Met daarbij onder andere aandacht voor maatschappelijke vernieuwing en transitie-opgaven, leren in organisaties, small wins, burgercollectieven, de rol van het onderwijs en het werken aan vermogens.

Resultaten programma

De behaalde resultaten van het programma Jong Leren Eten zijn samengevat in het magazine Jong Leren Eten, terugblik: voor een gezonde en duurzame generatie. Het magazine geeft een goed beeld van hoe diverse partijen in Nederland aan de slag zijn gegaan met voedseleducatie. Voor alle provincies zijn er daarnaast aparte katernen gemaakt, waarin de regionale hoogtepunten zijn uitgelicht.

Beleidskader 2021-2024

Het beleidskader ‘DuurzaamDoor 2021-2024; Leren en Sociale Innovatie voor Transities Jong Leren Eten 2021 – 2024 Een gezonde en duurzame voedselkeuze biedt richting voor beide programma’s voor activiteiten gericht op innovatie en educatie op het gebied van natuur, milieu, duurzaamheid en gezonde voeding. Het beleidskader gaat in op de verdere ontwikkeling van beide programma’s in de periode 2021-2024.

Het kader beschrijft de beleidsrelevantie van de programma’s DuurzaamDoor en Jong Leren Eten. De programma’s geven inzicht in de complexe wereld waarin we leven en waarin transities naar duurzaamheid steeds urgenter worden. Met daarbij duurzaamheid in de brede zin van onder andere duurzame voedselsystemen, klimaatadaptatie, energietransitie, robuuste biodiversiteit en circulaire economie.

Het handelt over duurzaamheidsvraagstukken die steeds meer verweven zijn en om een integrale oplossing vragen, die alleen op te lossen zijn met betrokkenheid van veel verschillende stakeholders. Oplossingen waarvoor geen blauwdrukken bestaan en waarvoor een ‘al lerende en al doende’ benadering passend is. Jong Leren Eten verbindt bovendien duurzaamheid ook nadrukkelijk aan gezondheid.

Beide programma’s zijn ingericht als 'kennis- en innovatieprogramma' en hebben de focus op 'leren en innoveren':

 • DuurzaamDoor in de brede context van duurzame ontwikkeling en de Sustainable Development Goals;
 • Jong Leren Eten in de ambitie voor ‘gezonde en duurzame voedselkeuze’.

Het gaat om bewustwording, inzicht en competenties verwerven, kennis opdoen, uitwisselen, delen, opschalen en omzetten in handelingsperspectief.

In de komende periode 2021-2024 legt DuurzaamDoor de focus meer op de regio via Regionale Transitie Werkplaatsen. Jong Leren Eten gaat meer aandacht besteden aan ouderparticipatie, de Whole School Approach, een uitbreiding naar de leeftijdsgroep 18-24 jaar (HBO en WO), schooltuinen, voedselomgeving en lokaal/regionaal voedselbeleid. 

Publicaties

In het beleidskader wordt verwezen naar diverse rapporten en evaluaties. Enkele van deze publicaties:

DuurzaamDoor

 • Kamerbrief Voortgang en beleidskader programma’s DuurzaamDoor en Jong Leren Eten - 29 maart 2021
   
 • De Rapportage DuurzaamDoor 2017-2020 is een overzicht van de projecten van DuurzaamDoor en de daarmee behaalde resultaten en de communicatie-activiteiten die daarover hebben plaatsgevonden in de afgelopen programmaperiode. De rapportage wordt afgesloten met een overzicht van de budgetbesteding op hoofdlijnen.
 •  
 • DuurzaamDoor heeft als onderdeel van een lerende evaluatie ‘Beelden van Goed Werk ontwikkeld’. Beelden van Goed Werk zijn een serie interviews, mooi en handzaam vormgegeven, van procesbegeleiders en initiatiefnemers. Er zijn twee artikelen. Een gericht op initiatiefnemers en de ander richt zich op procesbegeleiders.
   
 • Small wins – grote veranderingen op klein schaal. Een publicatie over Small wins: radicale veranderingen op kleine schaal. Het gaat over werken aan grote, maatschappelijke vraagstukken door kleine, betekenisvolle stapjes te zetten. Dit geeft tastbare resultaten. Niet alleen sociaal, maar ook technisch. Die kleine stapjes kunnen ook leiden tot een nieuwe wet, samenwerking, verdienmodel of start-up.
   
 • Lerende evaluatie participatietafel Water. GovernEUR heeft een lerende evaluatie uitgevoerd naar de voorlopige leerervaringen uit 13 (watereducatie-)projecten en de wijze waarop daar vanuit DuurzaamDoor ondersteuning aan is gegeven.
   
 • De waarde van Ambassadeurskracht. Een publicatie over de rol van overheidsdienaren in het realiseren van de urgente opgaves van deze tijd.
   
 • Evaluatie Coöperatie Leren voor Morgen. De Coöperatie Leren voor Morgen  is 4 jaar actief en maakt deel uit van het programma DuurzaamDoor. De Coöperatie Leren voor Morgen is in 2016 opgericht als koepelorganisatie voor duurzaamheidsnetwerken in het onderwijs, met als doel om meer synergie in hun opereren te brengen, nieuwe partners aan te trekken en zelf meer regie te gaan voeren over de implementatie van duurzaamheid in het onderwijs.

Jong Leren Eten

 • Samen aan de slag met voedseleducatie. In dit evaluatieonderzoek maakt Regioplan inzichtelijk in welke mate er in de programmaperiode 2017-2020 van Jong Leren Eten een structureel netwerk rond voedseleducatie is opgezet, verschillende activiteiten gericht op voedseleducatie aan elkaar verbonden zijn en de samenwerking tussen partijen geborgd is.
   
 • Evaluatie subsidie Jong Leren Eten. Deze factsheet beschrijft op hoofdlijnen de resultaten van de evaluatie van de subsidieregeling Jong Leren Eten (Regeling schooljaar 2018-2019).
   
 • Jong Leren Moestuinieren; Kindermoestuinen in Nederland – verleden, heden, toekomst . Een onderzoek naar de locaties waar kinderen kunnen leren moestuinieren. Kinderen die zelf groenten kweken worden zich bewuster van wat ze eten. De educatieve activiteit moestuinieren kan in belangrijke mate bijdragen aan het doel van Jong Leren Eten:  kinderen nu en in de toekomst gezonde en duurzame keuzes laten maken en voedselwijzer worden.