Boodschappenwagen in supermarkt
Project Korte Keten Coalitie

Project Korte Keten Coalitie

Main content

Korte keten

De organisaties ZLTO, Food Hub en Fair Treep hebben in opdracht van DuurzaamDoor onderzocht of een Korte Keten Coalitie vruchtbaar zou zijn. Voorlopige conclusie is dat er bij ondernemers en stakeholders een sterke behoefte is aan een Korte Keten Coalitie. Er is veel energie en dynamiek aanwezig bij betrokkenen om deel te nemen aan een Korte Keten Coalitie.

Middel om doelen te bereiken

Bij de korte ketens wordt er een verbinding gelegd tussen burgers en boeren met behulp van nieuwe IT-technologie, communityvorming, sociaal ondernemerschap en burgerparticipatie. Korte ketens zijn geen doel op zich maar een middel om andere doelen te bereiken. Het gaat daarbij onder andere om een hoger inkomen voor de boer, betere toegang tot gezond voedsel voor de consument, een aantrekkelijker buitengebied, meer werkgelegenheid op het platteland of in de stad en minder emissies door transport.

Haalbaarheid en ontwikkeling

Om te bekijken of de coalitie haalbaar is hebben ZLTO, Food Hub en Fair Treep gesprekken gevoerd met ondernemers, provincies en (technische) universiteiten en hogescholen. Daarnaast is er uitvoerig contact onderhouden met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Op dit moment wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van de Korte Keten Coalitie. Concrete activiteiten die op dit moment lopen zijn:

  • Opstellen van een visiedocument ambitie en infrastructuur meerjarenprogramma Korte Keten Coalitie (Taskforce Korte Keten).
  • Organisatie van een netwerkbijeenkomst met korte keten koplopers uit Nederland op 11 juli 2018.

DuurzaamDoor zal ook de vervolgstappen van de vorming van deze coalitie begeleiden en ondersteunen.