Regionale Netwerken programma informatie Voortgang
Project Open Source ICT Platform voor Regionale duurzaamheidsnetwerken

Project Open Source ICT Platform voor Regionale duurzaamheidsnetwerken

Main content

Regionale netwerken

De footprint van met name de westerse wereld is onverantwoord hoog en neemt niet snel genoeg af.
Duurzame ontwikkeling is daarmee urgent, op alle schaalniveaus van individueel tot mondiaal.
Dit vooronderzoek, uitgevoerd door deelnemers aan de tafel voor regionale duurzaamheids- netwerken bij het
rijksprogramma DuurzaamDoor, vraagt in dit verband aandacht voor het maatschappelijk middenveld. De
centrale stelling is dat de duurzaamheidstransitie versneld kan worden door samenwerking tussen
maatschappelijke geledingen, dus niet alleen van onderop en van bovenaf maar ook door krachtenbundeling in
gebiedsgebonden netwerken, van lokaal tot nationaal.

Als nieuwe infrastructuur voor thematische, sectorale en circulaire samenwerking voor transitie behandelt dit
rapport het idee van tafelnetwerken. Dit zijn lokale, provinciale of regionale netwerken van unieke tafels die
ieder een kennisgemeenschap, een sector/branche of een complete product/dienstketen representeren.
Bestaande en nieuwe vertegenwoordigende netwerken kunnen hierin samenwerken. Het kan een werkvorm
worden die belangenconflicten hanteerbaar maakt, coalitievorming bevordert en projectsamenwerking
vereenvoudigt.

Voor tafelnetwerken in de zich ontwikkelende netwerksamenleving is een ondersteunende infrastructuur
nodig, met een webplatform en met diensten zoals opleiding, begeleiding, administratie en communicatie. Dit
rapport gaat met name over het webplatform. Parallelle projecten bij DuurzaamDoor gaan dieper in op
uitwisseling en dienstverlening.