Regionale Netwerken programma informatie Voortgang
Project Regionale Transitie Academie

Project Regionale Transitie Academie

Main content

Regionale netwerken

Wat is de feitelijke stand van zaken van regionale Duurzaamheidnetwerken? In hoeverre kunnen de duurzaamheidsinitiatieven al invulling geven aan nieuw organiseren? Hoe vitaal zijn de netwerken? Durven systeempartijen oude structuren los te laten, reflecteren zij actief op ontwikkelingen? En hoe zijn de deelnemers van duurzame netwerken te motiveren om reflecterend te werken en te denken? De transitie naar meer zelforganisatie gaat niet vanzelf. Hoe vitaal zijn initiatieven in de overgang van een systeemwereld met harken naar een verbinding met de leefwereld die zwermend is? Dat is de centrale vraag.

Deze verkenning levert inzicht in de ontwikkeling van regionale transitie naar duurzaamheid en biedt een schets van de ontwikkelingsfase van de netwerken. Op basis van interviews met 14 change agents zijn leergeschiedenissen van netwerken in kaart gebracht. Dat biedt een overzicht in de sterke kanten en de zwakke kanten van de netwerken en geeft een antwoord op de vraag welke ondersteuningsbehoefte er is.

De regionale diagnose levert duidelijkheid op over de concrete leer- en innovatiebehoefte in de regio. Het biedt inzicht in de mate waarin verschillende actoren (binnen ca 10 verschillende multi-actor initiatieven) hun successen willen versterken en hun falen willen verminderen. De diagnose verdiept het inzicht in de diverse rollen van de partners. Hierbij is specifiek aandacht voor de provincie en gemeenten als vertegenwoordigers van de systeemwereld. Een kernvraag is dan ook: welke concrete ondersteuning vragen provincie en gemeenten om van een regierol naar een participatieve en reflexieve rol te komen?