biodiversiteit ontwikkeling bedrijventerrein Binckhorst
Project Waarde van Water en Aarde

Project Waarde van Water en Aarde

Main content

Sluit de cirkel

Een vitale en gezonde bodem is de basis van ons bestaan. Door langdurig – lineair – gebruik worden veel bodems bedreigd door uitputting, verslemping, inklinking en erosie. Om het tij te keren, wil het programma Circulair Terreinbeheer (CT) een beweging op gang brengen, om gezamenlijk te werken aan het herstel van een vitale bodem.

Ambities

In 2018 werd het programma Circulair Terreinbeheer uitgebreid met grond en slib. Naast maaisel vormen dit waardevolle grondstoffen voor het verbeteren van de bodem of voor andere hoogwaardige toepassingen. Enkele ambities van het programma zijn:

  • het vergroten van bewustwording over het belang van een vitale bodem,
  • kennis opbouwen en uitwisselen,
  • partners die pilots draaien en
  • opschalen en grondstoffen hoogwaardig gebruiken.

Werksessies

Het programma Circulair Terreinbeheer werkt daartoe aan de opbouw van de Community of Practice (CoP) Waarde van Water en Aarde: een lerende gemeenschap met koplopers. Deze CoP is formeel van start gegaan met een startbijeenkomst op 13 maart 2019. Tijdens deze bijeenkomst zijn verschillende partijen aan de slag gegaan met vraagstukken die spelen bij het realiseren en opschalen van pilotprojecten. Welke belemmeringen ervaren betrokkenen daar in praktijk bij? Welke kansen zijn er? Welke kennis is er relevant en hoe kan de benodigde beleidsruimte worden verkregen?

Naast deze startbijeenkomst zullen er ook andere werksessies worden georganiseerd om pilots op weg te helpen, onder meer met kennisinstellingen, beleidsmakers, vergunningverleners en handhavers.

Gezonde bodem

Op deze manier hoopt Circulair Terreinbeheer een impuls te geven aan het beter benutten van vrijkomende grond en slib én verbetering van de bodem in Nederland. Een bodem die het fundament vormt voor een gezond ecosysteem, duurzame voedselproductie en optimale waterberging. Een bodem die systematisch bijdraagt aan klimaatmitigatie, door het vastleggen van CO2 in stabiele organische stof.

Wij komen graag met u in contact

Bent u betrokken bij (een pilot met) het benutten va!n slib of grond voor bodemverbetering of een andere hoogwaardige toepassing en wilt u zich bij de Community of Practice aansluiten? Meld dit dan via info@circulairterreinbeheer.

Meer weten?

Documenten