Header werkschrift Goed werk

Dit werkschrift laat geen best practices zien

16-06-2022 - 15:43

Main content

Theo Leupen is programmamanager van DuurzaamDoor. Theo vertelt waarom juist DuurzaamDoor het werkschrift 'Goed werk in duurzaamheidstransities' publiceert.

DuurzaamDoor ambieert het helpen versnellen van duurzaamheidstransities door samenwerking rond die transities te bevorderen. En ook het lerend vermogen van transitieprofessionals te versterken.

Opdoen in de praktijk

Kennis over complexe samenwerking doen we op in de praktijk. Een van de strategische doelen van DuurzaamDoor is, dat anderen de ontwikkelde en verzamelde kennis daarna toepassen in hun praktijk. Wij spreken dan over kennisdoorwerking.

Specifieke groep

Het werkschrift 'Goed werk in duurzaamheidstransities’ (met beelden van Goed Werk) draagt bij uitstek bij aan het bevorderen van het lerend vermogen van een specifieke groep transitieprofessionals. Het gaat in dit geval om de groep transitieprofessionals in de rol van procesbegeleider.

Succesfactor

Het bijzondere van dit werkschrift is dat het geen best practices laat zien. Het zet vooral aan tot reflectie met enkele beschreven kritische situaties en de daarop gevolgde handelswijzen en onderliggende overwegingen. Juist die aanzet tot reflectie (hoe zou ik in een dergelijke situatie hebben gehandeld en waarom?) is een belangrijke succesfactor voor het bevorderen van het lerend vermogen van die procesbegeleiders. Dat biedt goede perspectieven voor succesvolle doorwerking.

Goed werk - Theo Leupen