Stadslandbouw

Over DuurzaamDoor

Main content

DuurzaamDoor helpt, leert en bouwt!

DuurzaamDoor brengt overheden en maatschappelijke initiatieven samen. Leren en samenwerken staan hierin centraal. We bouwen netwerken, we verbinden en delen leerervaringen met als doel: duurzame ontwikkelingen versnellen. DuurzaamDoor zorgt voor een omgeving waarin maatschappelijk initiatieven makkelijker kunnen worden uitgevoerd. Wij helpen het uitvoerproces te versnellen en oplossingen voor prangende maatschappelijke thema’s op grotere schaal toe te passen. Uiteindelijk versnellen we daarmee de overgang naar een duurzame samenleving. 

Duurzaamheid

Eén definitie van duurzaamheid is "het beheren van de aarde zodat volgende generaties even goede of betere bestaanscondities krijgen dan de huidige generatie het heeft". Duurzaamheid heeft een people, planet en profit aspect. Het unieke van het soms verguisde duurzaamheidsbegrip is de solidariteit over generaties heen. Een goed beheer van de aarde doen we niet voor de omgeving of voor ons zelf, maar voor onze kinderen. Duurzaamheid is een breed aanvaard algemeen richtdoel, dat bij invulling stevige controverses oproept.

Sustainable Development Goals

De Verenigde Naties stelden Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) vast om bepaalde problemen fundamenteel op te lossen. Nederland werkte mee aan het opstellen van die doelen en onderschrijft ze volledig. Bij deze transitie gaan we gebruik maken van een gemeenschappelijke taal om meer samenhang te creëren in hoe we werken. Door te kijken vanuit het perspectief van de SDG´s kunnen we voor opdrachtgevers tot integrale oplossingen komen en klanten verder helpen met een samenhangende dienstverlening.

Zo helpen wij

DuurzaamDoor gebruikt de werkwijze en het instrumentarium van sociale innovatie. Daarbij is co-creatie en educatie ook erg belangrijk. Bekijk ons programma voor 2021-2024.

Sociale innovatie

Sociale innovatie begint bij personen en organisaties die een maatschappelijk probleem zien en het plan opvatten er iets aan te doen. Veel maatschappelijke vraagstukken zijn zo ingewikkeld en hardnekkig, dat er geen eenvoudige oplossingen zijn. Burgers, ondernemers, organisaties met onderwijs, onderzoek en overheden bedenken vaak samen de oplossingen. Dat is 'sociale innovatie'.

Co-creatie

Co-creatie is een belangrijk onderdeel van DuurzaamDoor. Wij omschrijven dat als: “het vormen van coalities die aan een gezamenlijke opgave werken”. De transitie naar duurzame samenleving is nodig, maar heeft alleen kans van slagen als we het ook samen doen. Van onderop werken overheden, maatschappelijke organisaties, geld- en geefsector en ondernemingen in samenhang aan oplossingen die top-down bekrachtigd worden. Onderwijs en onderzoek moeten dit proces ondersteunen. Belangrijk daarbij is dat we van versnipperde en halfslachtige oplossingen tot meer breed gedeelde oplossingen komen. Het vraagt nieuwe kwaliteiten van zowel overheden als van maatschappelijke organisaties, ondernemingen en onderwijs en onderzoek. Dit moeten we samen leren.

Educatie

Onder educatie wordt verstaan: individueel leren, praktijk leren, sociaal leren, informeel leren en formeel leren. Sociaal leren is gezamenlijk leren in concrete praktijksituaties, in tegenstelling tot individueel leren. Informeel leren is het leren in een niet geformaliseerde setting, in tegenstelling tot formeel leren. Praktijk leren is het leren in een praktijksituatie, in tegenstelling tot op school leren. Deze drie overlappen elkaar deels.

Samenwerking 6 O’s

De overgang naar een duurzame, groene economie vereist een verbinding tussen economische, ecologische en maatschappelijke doelen. Dit vraagt om een gelijkwaardige inzet van alle partners, dus alle 6 O’s. Binnen het programma DuurzaamDoor werken partners en projectdeelnemers samen afkomstig uit:

  • overheden (Rijksoverheid en andere overheden)
  • ondernemers
  • onderwijs
  • onderzoek
  • 'onderop' (burgerinitiatieven, maatschappelijke organisaties)

De samenwerking tussen de deelnemers uit de 6 O’s vindt plaats op landelijk, regionaal en lokaal niveau. En het gaat in de samenwerking ook over de onderlinge verbinding tussen die niveaus. Daarbij is ruimte voor maatwerk, diversiteit en eigen accenten. De 6 O’s leveren hun inzet op basis van het uitgangspunt ‘coalitie- co-creatie- cofinanciering’. De sturing binnen DuurzaamDoor is niet top down, maar gericht op partnerschappen, allianties, et cetera. Het initiatief kan bij alle actoren van de 6 O’s liggen. Lees ter inspiratie het artikel 'Samenwerking brengt je verder'.

Samenwerking leefwereld en systeemwereld

Wij gebruiken de indeling systeemwereld en leefwereld om de verhouding tussen burgers, overheid en professionals te beschrijven om vervolgens de onderlinge samenwerking te verbeteren. Ook DuurzaamDoor gebruikt deze begrippen.
De 'Leefwereld' gaat over actieve burgers en ondernemende maatschappelijke initiatieven. Mensen werken daar met elkaar vanuit een passie. Dat doen ze vaak niet geordend maar met veel vrijwillige inzet, verspreid over de hele week. Hun doel is 'verbetering' van hun eigen leefomgeving zoals wijk of buurt. De 'Systeemwereld' zijn organisaties die al lang bestaan. Dat zijn bijvoorbeeld overheden, bedrijven, en grote maatschappelijke organisaties. De systeemwereld kent vaste procedures en regels en mensen werken er met een bepaald weekritme.

Bij de thema's van DuurzaamDoor is het belangrijk dat 'Leefwereld' en 'Systeemwereld' met meer succes gaan samenwerken aan maatschappelijke opgaven. Elkaar beter leren kennen is dan een vereiste. DuurzaamDoor helpt de brug te slaan.

Participatietafels

Centraal in de DuurzaamDoor aanpak staan de participatietafels die de inhoudelijke agenda's en projecten coördineren. Het gaat daarbij om concretisering en operationalisering van de maatschappelijke vraagstukken door alle betrokken actoren. Meepraten is meedoen door co-creëren, coalitievorming en co-financieren. Hierover maken de deelnemers goede, meetbare, afspraken. Op tafel komen zowel landelijke als regionale projecten en pilots. Participatietafels zijn creatieve samenwerkingsvormen. De projecten die voortvloeien uit werkzaamheden van de tafels worden op deze website inzichtelijk gemaakt.

Elke tafel is verbonden aan één thema:

Elke tafel stelt een ‘portfolio’ aan (leer-) activiteiten en projecten samen met een goede balans tussen lokale, regionale en landelijke initiatieven. We streven naar een kruisbestuiving en onderlinge versterking van maatschappelijke initiatieven ‘van onderop’ en de meer strategische acties.