elektrisch opladen

Main content

De Participatietafel Energie draagt bij aan de uitvoering van het Klimaatakkoord. Groot vraagstuk in het geheel is 'participatie'. Hoe zorg je voor een democratisch besluitvormingsproces rond de invulling van de energie en klimaatambities op regio, gemeente en wijkniveau? Hoe neem je de burger mee?

Vraagstukken op de agenda

Vraagstukken rond draagvlak, eigenaarschap en rechtvaardigheid staan op de agenda. De komende jaren gaan provincies en gemeenten in de regio samen een Regionale Energiestrategie (RES) maken. Op gemeenteniveau wordt dit opgevolgd door een Transitievisie warmte (voor 2021). Uitvoeringsplannen richting aardgasvrij worden op wijkniveau gemaakt. DuurzaamDoor helpt om de verbinding tussen overheden en de samenleving te maken, met als doel de kracht van de samenleving ten volle te benutten.

Mijlpalen

Thema